Tripartite Consultation Workshop on National Occupational Safety and Healthy Profile Development

အမ်ိဳးသားအဆင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ က်န္းမာၿပီးလံုၿခံဳေဘးကင္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ပါဝင္ေဆြးေႏြးေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမား စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းေပါင္းစံု အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (AFFM-IUF) ဥကၠဌ ဦးၾကည္သူ