AFFM အေၾကာင္း

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေျခေနသည္ အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာျဖစ္ပၚေနေပသည္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားအတိုင္း အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ပိုမိုဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္မႈရွိေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္ ေဟာင္းႏြမ္းေသာ မူ၀ါဒမ်ားအား ေနာက္ခ်န္ထားခဲ့ၿပီး ဒီမိုကေရစီစံနစ္ဆီသို႔ ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခု လမ္းခင္းေပးေနသည္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ မ်က္ျမင္ေတြ႔ေနရသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အာရွဖြံ႔ၿဖဳိးေရးဘဏ္မွ တိုင္းတာထားေသာ ေလ့လာမႈမ်ားအရ၊ အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသ၌ စီးပြားေရး အလွ်င္အျမန္ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖဳိးလာမႈတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ၿပီး၊ ျပည္တြင္း အသားတင္ ကုန္စည္ထုတ္လုပ္မႈ (GDP) ပမာဏ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါး တိုးတက္ေနသည့္ ပမာဏသည္ အလယ္အလတ္၀င္ေငြရွိေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္လာရန္ ဦးတည္ေနေပသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လူဦးေရ ၆၀.၆၂ သန္း တြင္ ၆၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သည္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ အလုပ္သမားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး၊ အမ်ားစုသည္ ဆင္းရဲနိမ့္က်ေနေပသည္။ ႏိုင္ငံ၏ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနသည့္ကာလတြင္ ဤစာရင္းတြင္ ပါ၀င္ၾကသူမ်ားအားလံုးအား ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ရမည္ျဖစ္သည္။ ခ်န္ရစ္ထားခဲ႔မ်ဳိး မျဖစ္ေစရန္အတြက္ ၄င္းတို႔၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားအေပၚ အကာအကြယ္ေပးျခင္း ႏွင့္ ပညာေပးျခင္း ႏွင့္အတူ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျပဳလုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ တစ္ခုတြင္ လူတိုင္းပါ၀င္ႏိုင္ေသာ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ားကို ဖန္တီးတည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္းတို႔ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည္။ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားအသီးသီးရွိ စိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ အလုပ္သမားမ်ား၏ လိုအပ္မႈ မ်ားႏွင့္ ေနထိုင္မႈအေျခအေနမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္သူလယ္သမားႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးအလုပ္သမား သမဂၢမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (AFFM) ကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ AFFM ကိုဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္မႈရွိၿပီးေနာက္၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ အလုပ္သမားဥပေဒေအာက္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ အဖြဲ႔အစည္း မွတ္ပုံတင္ရန္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။ မၾကာေသးမီက အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈရွိခဲ့ၿပီးေသာ ဥပေဒတစ္ခုျဖစ္ေသာ အခန္း ၁၊ ပုဒ္မ ၁/ခ အေပၚအေျခခံ၍ မွတ္ပုံတင္ရာတြင္ AFFM မွ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိခဲ့ပါ။ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၁ ရက္ ၂၀၁၂ ခုမွစ၍ သက္ေရာက္ မႈျဖစ္ခဲ့ေသာ အစိုးရဥပေဒမွ ျပ႒ာန္းသည္မွာ အလုပ္သမားသမဂၢတစ္ခု တည္ေထာင္မည္ဆိုလွ်င္ ပထမဆုံး အေျခခံအဆင့္ (ျမဳိ႕နယ္၊ တိုင္း သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ အဆင့္)၊ သည့္ေနာက္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အဆင့္ႏွင့္ ေနာက္ဆုံးတြင္ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အဆင့္အေပၚ မျဖစ္မေန မွတ္ပုံ တင္ရမည္။ ယခုအခါတြင္ အခန္း ၁ ပုဒ္မ ၁/ခ အေပၚအေျခခံ၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အဖြဲ႔အစည္း မွတ္ပုံတင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အား ျပန္၍ စတင္ရသည္။ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑တြင္ အလုပ္လုပ္ေသာ လူဦးေရ၏ ၆၇% ရွိေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္၊ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖဳိးမႈတိုးျမင့္လာေစရန္ အတြက္ ဤက႑အား ေထာက္ခံရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏိုင္ငံသား၏ တာ၀န္ျဖစ္သည္။ ေခတ္မွီေသာ စိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ နည္းပညာမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ခိုင္မာေတာင့္တင္းေသာ သမဂၢတစ္ခုေဖာ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပို၍စည္ပင္၀ေျပာေသာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ဘ၀တစ္ခုကို ျမႇင့္တင္လိမ့္မည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား အမ်ဳိးအမ်ဳိးရွိၾကၿပီး၊ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာစကားအသီးသီး ၄င္းတို႔တြင္ ရွိၾက သည္။ ဤပိုင္ဆိုင္မႈဆီ လူမ်ဳိးတစ္ခုအျဖစ္ စုစည္းၿပီး ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးအတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ျခင္းတြင္ သက္ေသျပရန္ ခက္ခဲမႈ ရွိသည္။ ဆင္းရဲျခင္းမွ လြတ္ကင္းရန္ စိတ္ေခၚမႈရွိလင့္ကစား ၿငိမ္းခ်မ္းေသာအနာဂတ္တစ္ခုအတြက္ ႀကဳိးပမ္းရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလုံး စည္းလုံးျခင္းႏွင့္ အတူတကြအလုပ္လုပ္ျခင္း ရွိရမည္။ အလုပ္သမားမ်ားအခြင့္အေရးမ်ားအား ပညာေပးရန္ႏွင့္ အကာအကြယ္ ေပးရန္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ သမဂၢတစ္ခု ဖန္တီးျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီဆီသို႔ အေရးႀကီးေသာအဆင့္တစ္ခုျဖစ္သည္။

မူ၀ါဒ

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမားႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးအလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (AFFM) သည္ ဒီမိုကေရစီစံနစ္ အျပည့္အ၀ က်င့္သံုးေသာ အလုပ္သမားသမဂၢတစ္ခုျဖစ္ၿပီး စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ၀န္ေဆာင္ျခင္း က႑မ်ား အပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးက႑တြင္ အလုပ္လုပ္ေသာ အမ်ဳိးသားမ်ား-အမ်ဳိးသမီးမ်ားဘ၀တိုးတက္ျမင့္မားေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္သြားမည္ျဖစ္သည္။

AFFM သည္ လြတ္လပ္ေသာ သမဂၢအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံတကာမွ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ျဖစ္သည္။ AFFM အေနျဖင့္-

 • ကမၻာအႏွံ႔အျပားရိွ ႏိုင္ငံမ်ားမွ အလုပ္သမားသမဂၢလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ အခ်ိတ္အဆက္မပ်က္ ဆက္စပ္ ေဆာင္ရြက္မႈရိွမည္။
 • ျမန္မာႏိုင္ငံ စိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အေသးစားလယ္လုပ္သူမ်ားတို႔၏ အေျခခံရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ အက်ဳိး စီးပြားမ်ား အကာအကြယ္ေပးျခင္း၊ တိုးတက္ျမင့္မားေစျခင္း စသည္တို႔အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ား ႏွင့္ ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈအျဖစ္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မည္။
 • ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီျပန္လည္ တည္ေဆာက္မႈတြင္ အျပည့္အ၀ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မည္။
 • ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မည္။

၁။ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ စိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္လယ္သမားမ်ား၏ လက္ရွိအေနအထားမ်ား တိုးတက္မႈ ရွိေစရန္ အတြက္ AFFM မွ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႔အစည္း၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ -

 • လူမႈတရားမွ်တေရးအတြက္ သေဘာတူညီခ်က္တခုျဖစ္ေပၚသည္အထိ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
 • အလုပ္သမားမ်ား၏ အေျခခံရပိုင္ခြင့္မ်ားရရိွေစရန္ အျပည့္အ၀တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
 • စုေပါင္းေတာင္းဆိုျခင္းႏွင့္ လူမႈအက်ဳိးစီးပြားဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းမႈ အေလ့အထ ေဖၚေဆာင္ျခင္း
 • အလုပ္လက္မဲ့ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးမႈ ဆိုင္ရာ ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြျခင္း
 • အလုပ္သမားမ်ားပညာေရးးႏွင့္ သင္တန္းမ်ားအား စီစဥ္ျခင္း - အထူးသျဖင့္ ILO ႏွင့္ IUF သင္တန္းလမ္းညႊန္ မ်ားအတိုင္း ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

၂။ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လူမႈအက်ဳိးစီးပြားဆိုင္ရာေျပာင္းလဲမႈဆီသို႔ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္တရပ္ အေနျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးအလုပ္သမားမ်ား၏ စိုးရိမ္ဘြယ္ရာအေျခအေနအား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစသည့္ AFFM ၏ အဓိက အေျခခံသေဘာတရား ရပ္တည္ခ်က္မ်ားအေပၚ အာရုံစိုက္သည္။AFFM ၏ ယုံၾကည္ခ်က္အေပၚ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားျပဳျခင္းသည္ အလုပ္သမားမ်ားအား အလံုးစံုေသာ ေလးစားသမႈျဖင့္ ျပဳမူဆက္ဆံျခင္းျဖစ္သည္။

 • အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစျခင္းႏွင့္ အဓမၼ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ခိုင္ျခင္းအားလုံးသည္ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္မရွိဟု AFFM မွ မွတ္ယူၿပီး၊ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ျပဳက်င့္မႈမ်ားအဆုံးသတ္ရန္အတြက္ ေတာင္းဆိုသည္။
 • အေႏွာင့္အယွက္ျပဳ အႏိုင္က်င့္ေစာ္ကားမႈမ်ားအား အဆံုးသတ္ရမည္ျဖစ္ျပီး စိုက္ပ်ဳိးေရးအလုပ္သမားမ်ားအား နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ားအားလံုးအား မိမိတို႔အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ဆန္႔က်င္သည္။
 • ကေလးမ်ား အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစျခင္းကို မိမိတို႔အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ လံုး၀သေဘာမတူပါ၊ ထို႔အျပင္ အႏၱရာယ္ရွိေသာ အလုပ္မ်ားတြင္ ကေလးအလုပ္သမားမ်ားအား အသုံးျပဳျခင္းကို အျပင္းအထန္ဆန္႔က်င္သည္။

(၃) အသင္းအဖြဲ႔ျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈ

AFFM သည္ လြတ္လပ္ျပီး စံနစ္တက် ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ျပီး အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ မီဒီယာအသင္းအဖြဲ႔မ်ား ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔စြာလက္တြဲ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွသည္။အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၊ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီႏွင့္ မူ၀ါဒဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေသာ ဘုတ္အဖြဲ႔တို႔မွ AFFM ၏ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားအား လက္ေတြ႔အေကာင္ေဖၚေဆာင္ရြက္သည္။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ အဖြဲ႔၀င္မ်ား အား အရည္အခ်င္း ျပည့္မွီသည့္ အလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႔၀င္ျဖစ္လာရန္ႏွင့္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ လူမႈအက်ဳိးစီးပြားဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးေစသည္။ AFFM ၏  အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ နည္းပညာ မ်ားထဲတြင္ -

 • သင္တန္း၊ ေဆြးေႏြးပြဲ၊ ေလ့လာဆည္းပူးျခင္းမ်ားႏွင့္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျခင္းမ်ား (မၾကာေတာ့သည့္ အနာဂတ္တြင္ ဆက္တိုက္ဆိုသလိုေဆာင္ရြက္ ျပဳလုပ္ရန္ရွိမည္။)
 • သင္တန္း၊ ေဆြးေႏြးပြဲ၊ ေလ့လာဆည္းပူးျခင္းမ်ားႏွင့္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျခင္းမ်ား (မၾကာေတာ့သည့္ အနာဂတ္တြင္ ဆက္တိုက္ဆိုသလိုေဆာင္ရြက္ ျပဳလုပ္ရန္ရွိမည္။)
 • လယ္သမားမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑တြင္ရွိေသာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး၊ ေဘးကင္းလုံၿခဳံသည့္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား ( ပညာေပးျခင္း၊ လႈံ႔ေဆာ္ျခင္း၊ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးျခင္း၊ စုေပါင္းေဆာင္ဆုိျခင္း၊ ဥပေဒျပဳေစျခင္း) အား ေနရာေဒသႏွင့္ အခ်ိန္ကာလအလိုက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
တို႔ျပဳလုပ္သည္။