128 International Worker Day Social Protection Forum

128 International Worker Day Social Protection Forum

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ AFFM-IUF ၊ တကၠသိုလ္ဆရာ/ဆရာမ်ားအသင္း UTA၊ ျမန္မာပင္လယ္ေရေၾကာင္း အလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ MMWF တို႔ေသြးစည္းညီညြတ္စြာ လက္တြဲက်င္းပေသာ  (၁၂၈) ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ႔အလုပ္သမားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းေဆြးေႏြးပြဲ

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္စိန္ရတုခန္းမ                                         ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၁ရက္

 

ဒီႏွစ္၂၀၁၈ခုႏွစ္မွာတာ့ လူမႈကာကြယ္ေစာင္ေရွာက္ျခင္း အေၾကာင္းကို အဓိကေဇာင္းေပသြားတာ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္န္မာႏုိင္ငံတြင္ လူမႈအဆင္အတန္းကြာဟခ်က္မွာ အလြန္ႀကီမားလ်က္ရွိပါတယ္၊ အထူးသျဖင့္ ပညာေရးအဆင့္အတန္း၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ အလုပ္အကိုင္ႏွုင့္ဝင္ေငြအစရွိသည့္  က႑ေတြမွာ ကြာဟခ်က္ၾကီမားတဲ့အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈ (Modern slavery)၊ ကေလးအလုပ္သမား၊ တရားမဝင္ေရြ႔ေျပာင္းသြားလာမႈ(လူကုန္ကူးမႈ) စတဲ့ အျဖစ္အျပစ္ေတြ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။ထိုအတြက္ေၾကာင့္ ၂၀၁၈ ေမလ ၁ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ (၁၂၈) ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ႔အလုပ္သမားေန႔ အခမ္းအနားအား လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေ၇ွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ မူဝါဒအသစ္ခ်မွတ္ေစေရးအတြက္ ဤေန႔ ဤေနရာမွစ၍ တရားမွ်တသည့္ လူ႔ေဘာင္အသိုင္းအဝိုင္းအျဖစ္စတင္လိုက္ရေပသည္။