တိုင္း/ ျပည္နယ္ အင္အားစာရင္း

     
စဥ္တိုင္း/ျပည္နယ္က်ားစုစုေပါင္း
1ကခ်င္ျပည္နယ္159616503246
2ကရင္ျပည္နယ္518289807
3တနသၤာရီတိုင္း15324177
4ပဲခူးတိုင္း320712094416
5ရခိုင္ျပည္နယ္534257791
6မေကြးတိုင္း437314145787
7ရန္ကုန္တိုင္း416214545616
8ရွမ္းျပည္နယ္351913014820
9မြန္ျပည္နယ္134810472395
10ဧရာ၀တီတိုင္း612216477769
11မႏၱေလးတိုင္း295611244080
12စစ္ကိုင္းတိုင္း11906291819
စုစုေပါင္း296781204541723

စဥ္တိုင္း/ျပည္နယ္ျမိဳ႔နယ္က်ားစုစုေပါင္း
1ကခ်င္ျပည္နယ္မိုးေမာက္123214882720
2ကခ်င္ျပည္နယ္မိုးညွင္း15669225
3ကခ်င္ျပည္နယ္ဗန္းေမာ္472471
4ကခ်င္ျပည္နယ္မိုးေကာင္း622486
5ကခ်င္ျပည္နယ္မန္စီ9945144
စုစုေပါင္း159616503246
6ကရင္ျပည္နယ္ၾကာအင္းဆိပ္ၾကီး194177371
7ကရင္ျပည္နယ္ေကာ့ကရိတ္12332155
8ကရင္ျပည္နယ္ဘားအံ15165216
9ကရင္ျပည္နယ္လိႈင္ဘြဲ501565
စုစုေပါင္း518289807
10တနသၤာရီတိုင္းေရျဖဴ15324177
11ပဲခူးတိုင္းပဲခူး8503981248
12ပဲခူးတိုင္းေ၀38392475
13ပဲခူးတိုင္းသနပြင့္714248962
14ပဲခူးတိုင္းက၀245200445
15ပဲခူးတိုင္းျဖဴး75176
16ပဲခူးတိုင္းျပည္20050250
17ပဲခူးတိုင္းေပါင္းတည္740220960
စုစုေပါင္း320712094416
18ရခိုင္ျပည္နယ္ဂြ241142383
19ရခိုင္ျပည္နယ္ေတာင္ကုတ္14880228
20ရခိုင္ျပည္နယ္သံတြဲ14535180
စုစုေပါင္း534257791
21မေကြးတိုင္းကံမ378163541
22မေကြးတိုင္းမင္းတုန္း10075801587
23မေကြးတိုင္းေအာင္လံ685100785
24မေကြးတိုင္းသရက္690108798
25မေကြးတိုင္းျမိဳင္610236846
26မေကြးတိုင္းပခုကၠဴ31040350
27မေကြးတိုင္းဆင္ေပါင္၀ဲ26541306
28မေကြးတိုင္းမင္းလွ452570
29မေကြးတိုင္းနတ္ေမာက္283101384
30မေကြးတိုင္းျမိဳ႕သစ္10020120
စုစုေပါင္း437314145787
31ရန္ကုန္တိုင္းေက်ာက္တန္း13243511675
32ရန္ကုန္တိုင္းဒဂံုျမိဳ႕သစ္ အေရွ႕ပိုင္း14760207
33ရန္ကုန္တိုင္းဒဂံုျမိဳ႕သစ္ ေတာင္ပိုင္း526180706
34ရန္ကုန္တိုင္းဒဂံုဆိပ္ကမ္း337176513
35ရန္ကုန္တိုင္းသံုးခြ368172540
36ရန္ကုန္တိုင္းေထာက္ၾကန္႔မဂၤလာဒံု113113
37ရန္ကုန္တိုင္းတိုက္ၾကီး55463617
38ရန္ကုန္တိုင္းကြမ္းျခံကုန္း7934521245
စုစုေပါင္း416214545616
39ရွမ္းျပည္နယ္ေနာင္ခ်ိဳ9813571338
40ရွမ္းျပည္နယ္ေက်ာက္မဲ476161637
41ရွမ္းျပည္နယ္လားရိႈး448192640
42ရွမ္းျပည္နယ္ပင္ေလာင္း642356998
43ရွမ္းျပည္နယ္ဟိုပုန္း9722351207
စုစုေပါင္း351913014820
44မြန္ျပည္နယ္သထံု8497891638
45မြန္ျပည္နယ္ေပါင္343224567
46မြန္ျပည္နယ္ေရး15634190
စုစုေပါင္း134810472395
47ဧရာ၀တီတိုင္းမအူပင္32314343665
48ဧရာ၀တီတိုင္းေဒးဒရဲ12204851705
49ဧရာ၀တီတိုင္းဖ်ာပံု21060270
50ဧရာ၀တီတိုင္းလပြတၱာ7755701345
51ဧရာ၀တီတိုင္းဓႏုျဖဴ25298350
52ဧရာ၀တီတိုင္းငပုေတာ434434
စုစုေပါင္း612216477769
53မႏၱေလးတိုင္းျပင္ဦးလြင္642235877
54မႏၱေလးတိုင္းေတာင္သာ19759256
55မႏၱေလးတိုင္းငါးသေရာက္347126473
56မႏၱေလးတိုင္းျမင္းျခံ372107479
57မႏၱေလးတိုင္းလယ္ေ၀း13985971995
စုစုေပါင္း295611244080
58စစ္ကိုင္းတိုင္းမံုရြာ352208560
59စစ္ကိုင္းတိုင္းဘုတလင္271111382
60စစ္ကိုင္းတိုင္းေမာ္လိုက္328129457
61စစ္ကိုင္းတိုင္းေရြဘို239181420
စုစုေပါင္း11906291819