ဓာတ္ပံု

စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇


ၾသဂုတ္ ၂၀၁၇

« 1 of 3 »

ဇူလိုင္ ၂၀၁၇


ေမ ၂၀၁၇

« 1 of 2 »

မတ္ ၂၀၁၇

« 1 of 2 »

ေဖေဖၚဝါရီ ၂၀၁၇

« 1 of 2 »

ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၇

« 1 of 3 »

ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၆


ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၆


စက္တင္ဘာ ၂၀၁၆

« 1 of 2 »

ၾသဂုတ္ ၂၀၁၆


ဇူလိုင္ ၂၀၁၆


ဇြန္ ၂၀၁၆


ေမ ၂၀၁၆

« 1 of 2 »

ဧၿပီ ၂၀၁၆


မတ္ ၂၀၁၆

« 1 of 2 »

ေဖေဖၚဝါရီ ၂၀၁၆


ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၆


ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၅


ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၅


ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၅


စက္တင္ဘာ ၂၀၁၅


ၾသဂုတ္ ၂၀၁၅


ဇူလိုင္ ၂၀၁၅


ဇြန္ ၂၀၁၅


ေမ ၂၀၁၅


ဧၿပီ ၂၀၁၅


မတ္ ၂၀၁၅


ေဖေဖၚဝါရီ ၂၀၁၅


ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၅


ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၄


ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၄


ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၄


စက္တင္ဘာ ၂၀၁၄

« 1 of 2 »

ၾသဂုတ္ ၂၀၁၄


ဇြန္ ၂၀၁၄


ေမ ၂၀၁၄


ဧၿပီ ၂၀၁၄


ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၄


ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၃


ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၃


 ျသဂုတ္ ၂၀၁၃


ဇူလိုင္ ၂၀၁၃


ေမ ၂၀၁၃