စိုက္ပ်ိဳးက႑တြင္ အႏၱရာယ္ရွိသည့္ ဓါတုေဆးဝါးမ်ား အသံုးခ်မႈေလ်ာ့ခ်ေရးလႈပ္ရွားမႈ
(၁၂၈) ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့အလုပ္သမားေန႔
အဆင့္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္မႈ အပါတ္စဥ္ (၆)

AFFM အေၾကာင္း

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေျခေနသည္ အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာျဖစ္ပၚေနေပသည္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားအတိုင္း အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ပိုမိုဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္မႈရွိေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္ ေဟာင္းႏြမ္းေသာ မူ၀ါဒမ်ားအား ေနာက္ခ်န္ထားခဲ့ၿပီး ဒီမိုကေရစီစံနစ္ဆီသို႔ ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခု လမ္းခင္းေပးေနသည္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ မ်က္ျမင္ေတြ႔ေနရသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အာရွဖြံ႔ၿဖဳိးေရးဘဏ္မွ တိုင္းတာထားေသာ ေလ့လာမႈမ်ားအရ၊ အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသ၌ စီးပြားေရး အလွ်င္အျမန္ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖဳိးလာမႈတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ၿပီး၊ ျပည္တြင္း အသားတင္ ကုန္စည္ထုတ္လုပ္မႈ (GDP) ပမာဏ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါး တိုးတက္ေနသည့္ ပမာဏသည္ အလယ္အလတ္၀င္ေငြရွိေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္လာရန္ ဦးတည္ေနေပသည္။

ဖတ္ရန္

AFFM မူ၀ါဒ

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမားႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးအလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (AFFM) သည္ ဒီမိုကေရစီစံနစ္ အျပည့္အ၀ က်င့္သံုးေသာ အလုပ္သမားသမဂၢတစ္ခုျဖစ္ၿပီး စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ၀န္ေဆာင္ျခင္း က႑မ်ား အပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးက႑တြင္ အလုပ္လုပ္ေသာ အမ်ဳိးသားမ်ား-အမ်ဳိးသမီးမ်ားဘ၀တိုးတက္ျမင့္မားေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္သြားမည္ျဖစ္သည္။

AFFM မူ၀ါဒ