ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အလုပ္သမား လယ္သမားေရးရာေကာ္မတီႏွင့္ AFFM – IUF အစည္းအေ၀း
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္သူလယ္သမား၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ စားေသာက္ကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္းေပါင္းစံု အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္  AFFM – IUF မွ ေဒသဆိုင္ရာေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အမ်ဳိးသမီး ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ လူငယ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား ပါ၀င္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ (၄၅) ဦး သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၂ ရက္ ေန႔တြင္ ဆဌမအႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာခဲ႔ၾကပါသည္။
တဆက္တည္းတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အလုပ္သမား လယ္သမားေရးရာေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ေန႔လည္ ၁ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီအထိ –
(က) ရာသီဥတု ေဖါက္ျပန္မႈမွ ျမန္မာ့စိုက္ပ်ဳိးေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈႏွင့္
(ခ) ေဘးကင္းၿပီး သန္႔ရွင္းေသာ ေသာက္သံုးေရးရရိွေရးႏွင့္ စံနစ္က်သည့္ မိလႅာစံနစ္ အေကာင္ အထည္ေဖၚေရး တိုက္တြန္းခ်က္အား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနအတြင္းေရးမွဴး ေဒၚၿငိမ္းၿငိမ္းဦးမွ လည္းေကာင္း၊
(ဂ) စိုက္ပ်ဳိးေရးတြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ႀကီးမားသည့္ ဓါတုပစၥည္းမ်ား သံုးစြဲေနမႈအား ေလ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းအား နည္းဥပေဒထြက္သည္အထိ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေရး တိုက္တြန္းခ်က္အား ပညာေရးဌာနအတြင္းေရးမွဴး ေဒၚခိုင္ယဥ္မြန္မွလည္းေကာင္း၊
(ဃ) ေက်းလက္ေဒသေနျပည္သူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ေလ့က်င့္ျပဳစု ပ်ဳိးေထာင္ေရး စီမံခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖၚေရးအတြက္ တိုက္တြန္းခ်က္အား အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းအလုပ္သမားမ်ားအစုအဖြဲ႔ IUF – AWTG ဘုတ္အဖြဲ႔၀င္ ၊အမ်ဳိးသမီး ေကာ္မတီ ဥကၠဌ ေဒၚနန္းခ်ယ္ရီသန္းမွလည္းေကာင္း၊
(င) ေက်းလက္ေနေတာင္သူမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ နည္းစံနစ္အကူအညီ၊ တရားမွ်တသည့္ အခြန္လြတ္ေစ်းကြက္၊ အမေတာ္ေၾကးႏွင့္ ႏွစ္တိုႏွစ္ရွည္ ေခ်းေငြမ်ားဆိုင္ရာ အစီအစဥ္အတြက္ တိုက္တြန္းခ်က္အား အမ်ဳိးသမီးေကာ္မတီ၀င္ ေဒၚေနဇာ၀င္းမွ လည္းေကာင္း၊
(စ) ေျမသိမ္းဆည္းခံရမႈႏွင့္ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ ပံုစံ(၇)မ်ား မွန္ကန္မွ်တစြာ ခ်မွတ္ေပးရန္ အတြက္ ဦးေက်ာ္ေအး၊ ေဒၚအဲေနာ္၊ ဦးခင္ေမာင္စိုး၊ ေဒၚသန္းသန္း၀င္းတို႔မွလည္းေကာင္း၊
(ဆ) အင္းမ်ားအား အခြန္အနည္းအက်ဥ္းျဖင့္ အင္းသူႀကီးမ်ားအား ခ်ထားေပးျခင္းထက္ အမ်ား ျပည္သူရွာေဖြစားေသာက္ႏိုင္ေစသည့္ ဘံုစားအင္းအျဖစ္သို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းခ်က္ကို ဦး၀င္းႏိုင္မွ လည္းေကာင္း၊
အသီးသီးတင္ျပၾကသည္။
လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွလည္း ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ရန္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ မိမိတို႔ သမဂၢအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေစလိုသည့္ အပိုင္းမ်ားအား အက်ယ္တ၀င့္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။
အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဇာနည္ေသြးမွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အားလံုးအား ေက်းဇူး တင္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအားစံနစ္တက်ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရာတြင္ က်ရာအခန္းက႑မ်ား၌ အင္တိုက္အားတိုက္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ အေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ အထူးေတာင္းဆိုလိုသည္မွာ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးလုပ္ငန္းမ်ားဖိဖိစီးစီးေဆာင္ရြက္ျပီး အက်င့္ပ်က္ ခ်စားမႈအားထိထိေရာက္ေရာက္အေရးယူေစလိုေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး လုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္ၿပီး ယံုၾကည္မႈရရိွမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခဲ႔သည္။
အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားႏွင့္ တနသၤသာရီတိုင္း၏ ေျမသိမ္းမႈမ်ားတြင္ မူလပိုင္ရွင္အစစ္မ်ား တရားစြဲဆုိခံရျခင္းႏွင့္ အခ်ဳပ္အက်ဥ္းက်ခံရျခင္းတို႔သည္ မျဖစ္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ အျမန္ဆံုး အမႈ ရုပ္သိမ္းျပီး သိမ္းဆည္းထားသည့္ေျမယာအား ဥပေဒအရ ျပန္လည္ေပးအပ္သင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ႔သည္။