(၉) ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ သုံးပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးပြဲ

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႕၌ (၉) ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ သုံးပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးပြဲအား ေနျပည္ေတာ္ရွိ Kempinskin Hotel တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုေဆြးေႏြးပြဲအား အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အလုပ္ရွင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အလုပ္သမား လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ILO မွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး

(၁) ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ILO အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႕၏ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပါတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား

(၂) ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဂုဏ္သိကၡာရွိသည့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း  ျဖစ္ေပၚေရးဆိုင္ရာ စီမံခ်က္ အေၾကာင္းေဆြးေႏြးျခင္း

(၃) ျပင္ဆင္ေရးဆြဲလ်ွက္ရွိသည့္ အလုပ္သမား ဥပေဒအေပၚ သုံးသပ္ေဆြးေႏြးျခင္း

(၄) အေထြေထြေဆြးေႏြးျခင္း စသည္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။