ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္သူလယ္သမား၊စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ AFFM – IUF (Food Allied Workers) ႏွင့္ Denmark ႏိုင္ငံ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ LO(FTF) မွ Head of Asia Office Mr Peter Lunding, Program Consultant Ms Lone Christiansen တို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမွတ္တမ္း

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္သူလယ္သမား၊စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ AFFM - IUF (Food Allied Workers) ႏွင့္ Denmark ႏိုင္ငံ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ LO(FTF) မွ Head of Asia Office Mr Peter Lunding, Program Consultant Ms Lone Christiansen တို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမွတ္တမ္း

15 March 2018

(က) ျမန္မာျပည္ လုပ္သားေစ်းကြက္ အေျခအေန

  • အလုပ္ရွင္ရွိသည့္လုပ္ငန္းက႑မ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္ရလိုသည့္ႏွဳန္းႏွင့္အလုပ္အကိုင္ ေပးႏုိင္သည့္ အေနအထား
  • ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားအင္အားစု ႏွင့္ အလုပ္ၾကမ္းလုပ္သားအင္အားစု အေျခအေန
  • လူမႈဖူလံုေရး အက်ိဳးခံစားခြင့္ ႏွင့္ လူမႈအက်ိဳးစီးပြား တရားမွ်တမႈ အေျခအေန
  • အလုပ္ရွင္မရွိေသာ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းငယ္မ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးအငယ္စား ေတာင္သူ

လယ္သမားမ်ား၊ ပ်ံက် လုပ္သားမ်ား အေျခအေန

  • တစ္ႏွစ္စာဝင္ေငြႏွင့္ မိသားစုအသံုးစရိတ္
  • ဆိုးရြားသည့္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနႏွင့္ ရရွိသည့္လုပ္အားခ
  • လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေဘးကင္းမႈ အေနအထားစသည္တို႔ကို အက်ယ္ တဝင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။

 

(ခ) အလုပ္သမားဥပေဒ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရာတြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အလားအလာႏွင့္ ေကာင္းေမြ ဆိုးေမြမ်ားႏွင့္ အျခားလုိအပ္ခ်က္မ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

(ဂ) အမ်ိဳးသမီးမ်ား အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈ အေျခအေနႏွုင့္ လူငယ္မ်ား၏ အနာဂါတ္အေျခအေနအား သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ တင္ျပခဲ့သည္။

(ဃ) AFFM-IUF မွ ဦးေဆာင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး (သမဝါယမစံနစ္)၏ ေတြ႔ႀကံဳ ရသည့္ အေတြ႔အႀကံဳအရ ထိခုိက္မႈမ်ား၊ အသာစီးရမႈမ်ားအား တိတိက်က်တင္ျပႏုိင္ခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ဒုတိယပိုင္းအစီအစဥ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒီမုိကေရစီကူးေျပာင္းေရးတြင္ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားေရးရာက႑မ်ား၌ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္(၉)ခ်က္ အား အဆင့္လိုက္ေဆြးေႏြးရာတြင္ -

(၁) အလုပ္သမားဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊

(၂) ILO ျပဌာန္းခ်က္မ်ား (အေရးၾကီးသည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား) လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊

(၃) ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အမ်ဳိးသား စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးေကာင္စီဖြဲ႔စည္းေရးဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊

(၄) ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ျမဲသည့္ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခ လစာသတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္၊

(၅) လူမႈစီးပြားအကာအကြယ္ ေပးမႈဆိုင္ရာမူ၀ါဒ

(၆) ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားက႑

(၇) စီးပြာေးရးလုပ္ငန္းၾကီးမ်ား၏ လူမႈအခြင့္အေရး တာ၀န္ယူေစာင့္ေရွာက္မႈ၊

(၈) ေျမသိမ္း ယာသိမ္းျပႆနာ

(၉) စာခ်ဳပ္ျဖင့္ထိန္းခ်ဳပ္ေမာင္းႏွင္သည့္ စိုက္ပ်ဳိး ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား။

စသည္တို႔အား အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးျဖစ္ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ့ အလုပ္အကိုင္ (လုပ္သားေစ်းကြက္) သည္ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးႏွင့္ စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚတြင္ အဓိကတည္ရွိေနသည္ျဖစ္ရာ ထိုက႑မ်ားဖြံ႔ျဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈ အေရးပါပံုအားေဆြးေႏြးျဖစ္ခဲ႔သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားထု၏ လူမႈအဆင့္အတန္း ႏွင့္ လူမႈတရားမွ်တမႈအေျခအေနႏွင့္ပါတ္သက္၍

AFFM - IUF မွ မဟာဗ်ဴဟာနည္းက်ခ်မွတ္ထားသည့္ (၂)ႏွစ္စာ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္အေျခအေနမ်ားအား ျပည့္ျပည့္စံုစံု တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

ၾကြေရာက္လာၾကသည့္ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံမွ LO (FTF) ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္လည္း

(၁)  ျမန္္မ့ာလုပ္သားေစ်းကြက္၏ အလားအလာေကာင္းမ်ား၊

(၂) မျဖစ္မေနျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်က္မ်ား၊

(၃) သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး(သမဝါယမစနစ္)၏ အေရးပါပံုႏွင့္ ဆက္လက္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္  လုပ္ငန္းမ်ားအား အေသးစိတ္ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

- စားေသာက္ကုန္မ်ားအား မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ထုတ္လုပ္ၿပီး၊ မိမိတုိ႔ ကိုယ္ပိုင္ေစ်းကြက္မွာ ဘာေၾကာင့္ မေရာင္းခ် တာလဲ

- မိမိတို႔တိုင္းျပည္မွ ထုတ္လုပ္သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို မိမိတို႔ျပည္သူမ်ားမွ ဘာေၾကာင့္အားမေပးႏုိင္တာလဲ၊ ထိုမွတဆင့္ ေျမာက္မ်ားစြာရိွေနသည့္ ႏိုင္ငံတကာရွိ မိမိတို႔လူမ်ဳိးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွတဆင့္ မည္သည့္အတြက္ ေၾကာင့္ နိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္ကို မထိုးေဖါက္ရပါသလဲ။

မိမိတို႔ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံတြင္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း (၁၀၀)ေက်ာ္က ဤကဲ့သို႔အေျခအေနမ်ား ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ ရဖူးသည္။ မိမိတို႔အေတြ႔အႀကံဳအရ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အစိုးရပါဝင္မႈမ်ားေလေလ မိမိတို႔လြတ္လပ္စြာ လုပ္ကိုင္မႈ အခြင့္အလမ္းနည္းေလေလ။ ထို႔ေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားၾကားသေဘာတူညီမႈ မရရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုအပ္ေပသည္။ ထိုသုိ႔ျဖစ္ရန္မွာ မိမိတို႔ အလုပ္သမားထုအတြင္း ခိုင္မာသည့္သေဘာတူ ညီမႈမ်ားရေအာင္ မည္သည့္အေျခအေနမ်ဳိးတင္မဆို ရေအာင္ေဆာင္ရြက္ရေပလိမ့္မည္။

ထိုသို႔ အလုပ္သမားထုအတြင္း သေဘာတူညီခ်က္ရရွိခဲ့ေသာ္ အလုပ္ရွင္အား ေခၚယူ၍ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္း သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရယူႏိုင္သည္။ မျဖစ္မေနလက္ခံရမည့္အခ်က္မွာ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္လံုးမွ လူမႈအဆင့္အတန္းတိုးတက္ျမွင့္မားေရးသည္ အမ်ိဳးသားေရးတာဝန္တရပ္ျဖစ္သည္ဆိုေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔မွာသာလွ်င္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လံုး အဆင္ေျပေအာင္ျမင္သည့္ ပန္းတိုင္သို႔ေရာက္ရွိၾက လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

AFFM-IUF ၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ စာရြက္စာတမ္းအေထာက္အထားမ်ား၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ျပကၡဒိန္လက္ေဆာင္တို႔အား ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး အစည္းအေဝးအား ညေန ၅:၃၀ တြင္ ၿပီးဆံုးခဲ့ပါသည္။