အလုပ္သမား ဥပေဒ အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲျခင္းအေပၚ သက္ဆိုင္သူမ်ားအားလုံး ပါဝင္သည့္ တတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝး

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၇၊ ၁၈ ရက္ေန႕၌ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Kempinskin Hotel တြင္ အလုပ္သမား ဥပေဒ အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲျခင္းအေပၚ သက္ဆိုင္သူမ်ားအားလုံး ပါဝင္သည့္ တတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးအား က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။