အမ်ဳိးသားအဆင့္ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခႏွဳန္းထားသတ္မွတ္ေရး ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းမွ သတ္မွတ္သည့္ ႏွဳန္းထားအား ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ အနိမ့္ဆံုး လုပ္ခ ႏွဳန္းထား သတ္မွတ္ေရးေကာ္မတီအစည္းအေ၀းမွ သတ္မွတ္သည့္ႏွဳန္းထားအျဖစ္ တေန႔ ၄၈၀၀ က်ပ္ သတ္မွတ္လိုက္မႈအား ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္သူလယ္သမား၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ စားေသာက္ကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္း ေပါင္းစံု အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ကန္႔ကြက္ လိုက္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမား၊စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းေပါင္းစံု အလုပ္သမား သမဂၢမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ ကန္ပါတ္လမ္းရွိ ခ်တ္ထရီယံ ေဟာ္တယ္ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔သည့္ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခႏွဳန္းထားသတ္မွတ္ေရး အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲ၌ အစိုးရ၊ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားထုအၾကား အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ညိွႏိႈင္းမႈအား အေျခခံကာ အဆင္ေျပ သင့္တင့္သည့္ လုပ္ခႏွဳန္းထားျဖစ္သည့္ တနာရီလွ်င္ ၇၀၀ က်ပ္အားျဖင့္ တရက္လွ်င္ ၅၆၀၀ က်ပ္အား သတ္မွတ္ေပးရန္ အဆိုျပဳခဲ႔သည္။

မိမိတို႔ေတာင္းဆိုသည့္ လုပ္ခႏွဳန္းထားသည္ မိသားစုဘ၀ အေျခခံစား၀တ္ေနေရးအတြက္သာ ျဖစ္သည္ကို အလုပ္ရွင္မ်ား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အားလံုးနားလည္ျပီးျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ လက္ရိွျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခခံ အလုပ္သမား လယ္သမားမ်ား၏ မိသားစုတေန႔တာ ကုန္က်စရိတ္သည္ အနိမ့္ဆံုးတေန႔ ၅၆၀၀ က်ပ္ရိွေနသည္ကို အားလံုး သိရိွေနေပသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလျဖစ္သျဖင့္ ပထမဦးစြာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ရမည့္ အရာသည္ အေျခခံျပည္သူတရပ္လံုး လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီအသက္ရွင္ ေနႏိုင္ေရးပင္ျဖစ္သည္။  ထို႔ေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္ရရိွေရးႏွင့္ ရရိွသည့္အလုပ္အကိုင္သည္ မိသားစုဘ၀မ်ား အဂတိတရား ကင္းရွင္းစြာ စား၀တ္ေနမႈျပဳေရးသည္ ဒီမိုကရက္တစ္ အစိုးရ၏ မျဖစ္မေနထမ္းေဆာင္ရမည့္ အဓိက တာ၀န္တရပ္ျဖစ္ေပသည္။ မိမိတို႔ လုပ္သားထု၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ျဖစ္သည့္ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခ တေန႔လွ်င္ ၅၆၀၀ က်ပ္ႏွဳန္းျဖင့္ သတ္မွတ္ခဲ႔ပါလွ်င္ မိမိတို႔ဘက္ကုန္ထုတ္စြမ္းအားစုတိုးတက္ျပီးေဘးကင္းသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ ျဖစ္လာျပီး ေပ်ာ္ရႊင္က်န္းမာသည့္ လုပ္ငန္း၀န္းက်င္ျဖစ္လာေပမည္။ သို႔မွသာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစမည့္ လုပ္အားကဲကုန္စည္ထုတ္လုပ္သည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အသစ္မ်ား ေရာက္ရိွလာမည္ဟု ယံုၾကည္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပုဂၢိလိက ကုန္ထုတ္စြမ္းအားစုႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားႏွင့္ မျဖစ္မေနပါ၀င္ရမည့္ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားအားလံုးမွ ဦးေဆာင္၍ အလုပ္သမားမ်ားေတာင္းဆိုထားသည့္ လုပ္ခႏွဳန္းထား တေန႔ ၅၆၀၀ က်ပ္ အား အလုပ္ရွင္မ်ားမွ ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳရန္ ေလးေလးနက္နက္ တိုက္တြန္း လိုက္ပါသည္။

မိမိတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္သူလယ္သမား၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းေပါင္းစံု အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခႏွဳန္းထား တေန႔ ၅၆၀၀ က်ပ္ သတ္မွတ္ေရး ေအာင္ျမင္ေစရန္ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အလုပ္ရွင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားထုအတြင္း အားလံုးႏွင့္ လိုအပ္သည့္ ပူးေပါင္းကူညီေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ရန္ အသင့္ရိွပါေၾကာင္း သေဘာထား ထုတ္ျပန္ေၾကညာအပ္ပါသည္။

 

 

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္သူလယ္သမား၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္

စားေသာက္ကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္းေပါင္းစံု

အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္

ဖံုး ၀၉ ၂၅၀၀၄၅၇၃၀