အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ အလုပ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ၃ ဖြဲ႕၊ အလုပ္ရွင္အဖြဲ႕အစည္း၊ ILO အဖြဲ႕အစည္းတို႕ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း

 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႕၌ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ရုံးအမွတ္ I-၁၆ ရွိ ဥပေဒၾကမ္း ျပဳစုေရးေကာ္မတီရုံးတြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ အလုပ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ၃ ဖြဲ႕၊ အလုပ္ရွင္အဖြဲ႕အစည္း၊ ILO အဖြဲ႕အစည္းတို႕ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း