အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟို၊ တိုင္း-ျပည္နယ္၊ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီ၊ လူငယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား အေရးေပၚအစည္းအေဝး

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟို၊ တိုင္း-ျပည္နယ္၊ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီ၊ လူငယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား အေရးေပၚအစည္းအေဝး

၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၀ ရက္