အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ႏိုင္ေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ

အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ႏိုင္ေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ

၂၃ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၇

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔မွာ လုပ္ခႏွဳန္းထားေတြကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ဘို႔ အျပန္အလွန္ ညိွႏွိဳင္းေဆြးေႏြး ခဲ႔ၾကပါတယ္။ အမ်ားစုေသာ အလုပ္သမားမ်ားကေတာ့ တရက္လွ်င္ အနည္းဆံုး ၅၆၀၀ က်ပ္ေပးဘို႔အဆိုျပဳတယ္။ အလုပ္ရွင္ဘက္ကေတာ့ တရက္ ၄၀၀၀ က်ပ္ႏွဳန္းေပးမယ္လို႔ အဆိုျပဳတယ္။ ႏွစ္ဘက္လံုးက ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရမယ္ဆိုတဲ႔ အေျခခံ တူညီခ်က္ရိွသြားတာ အားလံုးအတြက္ အက်ဳိးအျမတ္ရိွေစခဲ႔တာပါ။ ညိွႏွဳိင္းေဆြးေႏြးရင္း ဆံုရပ္ေရာက္မွာပါ။ အလုပ္သမားထုတရပ္လံုးအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္မွာပါ။