အဆိုျပဳအနည္းဆံုးအခေၾကးေငြသတ္မွတ္ႏိုင္ေရး အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုးပြဲ

 

အဆိုျပဳအနည္းဆံုးအခေၾကးေငြသတ္မွတ္ႏိုင္ေရး အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုးပြဲမွာ AFFM-IUF အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ  ၅၆၀၀ က်ပ္ကို အဆိုျပဳသေဘာထားထုတ္ျပန္ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။