အဆင့္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္မႈသင္တန္း အပါတ္စဥ္ (၅)

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္သူလယ္သမား စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ
အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္
အဆင့္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္မႈသင္တန္း အပါတ္စဥ္ (၅)
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ
ထြန္းလင္းေတာက္ပသည့္ အနာဂါတ္တည္ေဆာက္ရာတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ေနာက္ခံသမိုင္း၊
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္သူလယ္သမား စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ စားေသာက္ကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ သည္ စတင္ဖြဲ႔စည္းစဥ္ကတည္းက အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ေခါင္းေဆာင္တာ၀န္ ယူထားသူမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္တာ၀န္ယူရန္လ်ာထားျခင္းခံရသည့္ သူမ်ားအား အဆင့္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္မႈသင္တန္းေပး ေလ့က်င့္လွ်က္ရိွသည္။
အပါတ္စဥ္ (၁) အျဖစ္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ စံခလဘူရီျမိဳ႔၌ လည္းေကာင္း၊
အပါတ္စဥ္ (၂) အျဖစ္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧျပီလတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ စံခလဘူရီျမိဳ႔၌ လည္းေကာင္း၊
အပါတ္စဥ္ (၃) အား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သထံုျမိဳ႔တြင္ လည္းေကာင္း၊ (စိတ္တိုင္းမက်ခဲ႔ပါ)
အပါတ္စဥ္ (၄) အား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလတြင္ ေအာင္လံျမိဳ႔၌လည္းေကာင္း အသီးသီးက်င္းပခဲ႔သည္။
ယခုအခါ ႏိုင္ငံေရးအလွည့္အေျပာင္း၊ လူမႈစီးပြားအေျခအေန လႈပ္ခါမႈအေပၚ ေခါင္းေဆာင္မႈ ေသြးသစ္ေလာင္းရန္အခ်ိန္ျဖစ္သျဖင့္ အဆင့္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္မႈသင္တန္း အပါတ္စဥ္ (၅)အား က်င္းပခ်ိန္ေရာက္ျပီဟု ယူဆသျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(၁) သင္တန္းရည္ရြယ္ခ်က္
• ဒီမိုကရက္တစ္ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ၾကံဳေတြ႔ေနသည့္ အခက္အခဲႏွင့္ စိမ္ေခၚမႈမ်ားအား အလုပ္သမား သမဂၢ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ၍ အတူတကြရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေစရန္၊
• ဒီမိုကရက္တစ္ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္း၀ိုင္းႏွင့္ တန္းတူညီမွ်စြာ ဆက္ဆံႏိုင္ေရး၌ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ သေဘာသဘာ၀၊ မူ၀ါဒႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား အား သိျမင္နားလည္ႏိုင္ေစရန္၊
• သမဂၢေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္သမားသမဂၢလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ ျခင္းႏွင့္ အစီအစဥ္တက် အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚတိုးတက္လာ ေစရန္၊
• အစုအဖြဲ႔ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား ၀ိုင္း၀န္းစဥ္းစားဆံုးျဖတ္၍ စုေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖၚသည့္ အေလ့အက်င့္မ်ား ျဖစ္ထြန္းလာမႈမ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံတြင္းေဒသအလိုက္လႈပ္ရွားမႈမ်ား အစီအစဥ္ တက် ေပၚထြန္း လာေစရန္၊

သင္တန္းအသြင္သ႑န္
– ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အေသြး ( လက္ေတြ႔ပိုင္း )
– ထြန္းလင္းေတာက္ပသည့္ အနာဂါတ္ျမန္မာႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ ( သေဘာတရားပိုင္း )

– ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အေသြး ( လက္ေတြ႔ပိုင္း ) တြင္ ပါ၀င္သည့္ အစီအစဥ္မ်ားမွာ-
• အခက္အခဲမ်ား စုေပါင္းေျဖရွင္းျခင္း၊
• စုေပါင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း၊
• မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အစီအစဥ္ခ်မွတ္ျခင္း၊
• ေခါင္းေဆာင္မႈက်င့္၀တ္မ်ား လက္ေတြ႔က်င့္သံုးျခင္း၊
• စီမံခ်က္ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖၚျခင္း၊
• အစီအစဥ္တက် ရွင္းလင္းတင္ျပမႈ ျပဳလုပ္ျခင္း၊

– ထြန္းလင္းေတာက္ပသည့္ အနာဂါတ္ျမန္မာႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ ( သေဘာတရားပိုင္း ) တြင္ –
• အေျခခံေဘာဂေဗဒသေဘာတရားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးအေျခအေန၊
• အသစ္ျပန္လည္အတည္ျပဳေတာ့မည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အလုပ္သမားဥပေဒသစ္ ၂ ရပ္
• ဒီမိုကရက္တစ္လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္း အလုပ္သမားသမဂၢ၏ အခန္းက႑
• အိုင္အယ္အို၏ အေရးပါေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား
• ကမၻာ့လႊမ္းျခံဳမႈသေဘာသဘာ၀ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၏ ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား
• ဆန္၊ ပဲ၊ ႏွမ္း စိုက္ပ်ဳိးေရးထုတ္ကုန္တြင္ပါ၀င္သည့္ကြင္းဆက္မ်ားက႑ႏွင့္ တန္ဘိုး၊

သင္တန္းရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖၚမည့္ နည္းစံနစ္မ်ားမွာ-
– တဦးခ်င္းႏွင့္ အစုအဖြဲ႔လိုက္ ေလ့က်င့္ခဏ္းမ်ား
– တဦးခ်င္း ေလ့လာေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ စီမံကိန္း
– အစုအဖြဲ႔အလိုက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ စီမံကိန္း ( သင္တန္းသား ေကာ္မတီ ၃ ရပ္ )
– ေန႔စဥ္သင္တန္းသားကိုယ္စားလွယ္
– တဦးခ်င္းအျမင္အေပၚ စုေပါင္းေဆြးေႏြးပြဲ
– အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ( စုေပါင္းေဆြးေႏြးပြဲ ၂ ရပ္ရိွမည္ )
(က) အကာအကြယ္မဲ့ အလုပ္သမားမ်ားအား စည္းရံုးျခင္း
(ခ) မဟာဗ်ဴဟာနည္းက် ေရွ႔လုပ္ငန္းစဥ္ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲ –
– တဦးခ်င္းႏွင့္ အဖြဲ႔လိုက္ အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္း

ေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းတာ၀န္ေပးျခင္း၊ အပိုင္းတြင္ –
(၁) လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ႏွင့္ အစီရင္ခံမႈေကာ္မတီ
ဤေကာ္မတီသည္ ေကာ္မတီသည္ သင္တန္းသား/သူမ်ား ကိုယ္တိုင္ေရးဆြဲခဲ႔သည့္ ေဒသဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ား ဖတ္ၾကားတင္သြင္းရာတြင္ ေကာ္မတီ၀င္ သင္တန္းသားမ်ားကိုယ္တိုင္ အလွည့္က် သဘာပတိ၊ အခမ္းအနားမွဴးမ်ား တာ၀န္ယူ၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဖတ္ၾကားရာတြင္ လာေရာက္ ဖတ္ၾကားသူ အေရအတြက္ႏွင့္ဖတ္ၾကားခြင့္ျပဳႏိုင္သည့္ အခ်ိန္အား လိုက္ေလ်ာညီေထြေအာင္ စီမံခန္႔ခြဲ ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္း ကာလ ၉ ရက္တာအတြင္း ဤေကာ္မတီမွ ဦးေဆာင္ရမည့္ အခ်ိန္ကာလ အပိုင္းအျခား ၂ ပိုင္း ရိွပါသည္။ ေဒသဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ ေရးဆြဲတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ တဦးခ်င္း အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲတင္သြင္းျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ပထမဦးစြာ –
– ေကာ္မတီ ဥကၠဌႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး အား ဒီမိုကေရစီနည္းက်ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရမည္။
– သင္ခန္းစာမရိွသည့္ ညပိုင္းအခ်ိန္မ်ားတြင္ ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းမ်ားက်င္းပရမည္။
– ညတိုင္း ေကာ္မတီအလိုက္ စုေပါင္း၍ တေန႔တာ အစီရင္ခံစာေရးဆြဲရမည္။
– ဥကၠဌ၏တာ၀န္သည္ ေကာ္မတီလုပ္ငန္းအားလံုးအား အဖြဲ႔၀င္အားလံုး ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေစရန္ စည္းရံုး ဦးေဆာင္မႈျပဳရမည္။
– အတြင္းေရးမွဴး၏တာ၀န္သည္ ေကာ္မတီလုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးအား မွတ္တမ္းတင္ရမည္။ မိမိတို့ ေကာ္္မတီ တာ၀န္က်သည့္အပိုင္းအတြက္ အစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲ၍ ေကာ္မတီသို႔တင္ျပရမည္။ အလံုးစံု သေဘာတူညီမႈရသည့္ အထိ ျပင္စဥ္ေရးဆြဲရမည္ျဖစ္သည္။

(၂) ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပေရးႏွင့္ မွတ္တမ္းျပဳေကာ္မတီသည္ –
ဒီေကာ္မတီ္အေနနဲ့ ေကာ္မတီမ်ား အသင္းအဖြဲ႔အလိုက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ၊ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပေရးအတြက္ ဦးေဆာင္မႈျပဳရမည္။ ေကာ္မတီဦးေဆာင္ရမည့္ အပိုင္း ၂ ပိုင္း ရိွသည္။( ေဒသတြင္းသတင္းအခ်က္အလက္ ကြင္းဆင္းစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ အကာအကြယ္မဲ႔ အလုပ္သမား မ်ားအား စည္းရံုးျခင္း၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားခ်မွတ္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲ) ။ ေကာ္မတီသည္ –
– ေကာ္မတီ ဥကၠဌႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး အား ဒီမိုကေရစီနည္းက်ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရမည္။
– သင္ခန္းစာမရိွသည့္ ညပိုင္းအခ်ိန္မ်ားတြင္ ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းက်င္းပရမည္။
– ျပင္ပခရီးစဥ္ရိွသည့္အခ်ိန္တြင္ သင္တန္းသားမ်ားအားလံုး ေဘးရန္ကင္းရွင္းစြာ သင္ယူမႈျပဳႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ရမည္။ အစားအေသာက္၊ အေနအထိုင္မွစ၍ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
– ညတိုင္း ေကာ္မတီအလိုက္ စုေပါင္း၍ တေန႔တာ အစီရင္ခံစာေရးဆြဲရမည္။
– ဥကၠဌ၏တာ၀န္သည္ ေကာ္မတီလုပ္ငန္းအားလံုးအား အဖြဲ႔၀င္အားလံုး ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေစရန္ စည္းရံုး ဦးေဆာင္မႈျပဳရမည္။
– အတြင္းေရးမွဴး၏တာ၀န္သည္ ေကာ္မတီလုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးအား မွတ္တမ္းတင္ရမည္။ မိမိတို့ ေကာ္္မတီ တာ၀န္က်သည့္အပိုင္းအတြက္ အစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲ၍ ေကာ္မတီသို႔တင္ျပရမည္။ အလံုးစံု သေဘာတူညီမႈရသည့္ အထိ ျပင္စဥ္ေရးဆြဲရမည္။

(၃) အေထာက္အကူျပဳႏွင့္ အပမ္းေျဖမႈစီစဥ္ေရးေကာ္မတီ –
ဤေကာ္မတီသည္ သင္တန္းသူ/သင္တန္းသားမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအပါအ၀င္ သင္တန္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာ္မတီႏွင့္ တိုင္ပင္၍ ျဖည့္ဆည္းရမည္။ ညစာစားပြဲ၊ ပါတီပြဲမ်ားအား ဦးေဆာင္မႈ ျပဳရမည္။ သင္တန္းခမ္းအျပင္ဘက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား ဦးေဆာင္ရမည္။ ေကာ္မတီဦးေဆာင္ရမည့္ အပိုင္း ၃ ပိုင္းရိွပါတယ္။အဲဒါေတြကေတာ့ ( ညစာစားပြဲ – အသင္းအဖြဲ႔လိုက္ ယွဥ္ျပိဳင္မႈႏွင့္ Fare were Party ) တို့ျဖစ္ပါတယ္။
– ေကာ္မတီ ဥကၠဌႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး အား ဒီမိုကေရစီနည္းက်ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရမည္။
– သင္ခန္းစာမရိွသည့္ ညပိုင္းအခ်ိန္မ်ားတြင္ ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းက်င္းပရမည္။
– ညတိုင္း ေကာ္မတီအလိုက္ စုေပါင္း၍ တေန႔တာ အစီရင္ခံစာေရးဆြဲရမည္။
– ဥကၠဌ၏တာ၀န္သည္ ေကာ္မတီလုပ္ငန္းအားလံုးအား အဖြဲ႔၀င္အားလံုး ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေစရန္ စည္းရံုး ဦးေဆာင္မႈျပဳရမည္။
– အတြင္းေရးမွဴး၏တာ၀န္သည္ ေကာ္မတီလုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးအား မွတ္တမ္းတင္ရမည္။ မိမိတို့ ေကာ္္မတီ တာ၀န္က်သည့္အပိုင္းအတြက္ အစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲ၍ ေကာ္မတီသို႔တင္ျပရမည္။ အလံုးစံု သေဘာတူညီမႈရသည့္ အထိ ျပင္စဥ္ေရးဆြဲရမည္။
ေကာ္မတီတာ၀န္မ်ားအား ထမ္းေဆာင္ရန္ သင္တန္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာ္မတီမွ အခ်ိန္ျပည့္ၾကီးၾကပ္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေန႔အလိုက္သင္တန္းသား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္-
သတ္မွတ္ထားသည့္ သင္တန္းခ်ိန္မ်ားတြင္ သင္တန္းသူ/သားမ်ား အသင့္ေနရာယူႏိုင္ေစရန္ စီစဥ္ရမည္။
အခ်ိန္အတိအက် သင္တန္းစႏိုင္ေစရန္ စီစဥ္ရမည္။
အခ်ိန္အတိအက် သင္တန္းခ်ိန္ကုန္ဆံုးေစရန္ စီစဥ္ ရမည္။ မိမိတာ၀န္က်ရာ တေန႔တာကာလအတြက္ သင္ၾကားေလ့လာမႈ၊ သင္တန္းသားမ်ားဘာသာရပ္အေပၚ စိတ္ပါ၀င္စားမႈမ်ားအား မွတ္တမ္းအျပည့္ယူ၍ ေနာက္တေန႔နံနက္သင္တန္းမစမွီ မွတ္တမ္းျပဳေကာ္မတီ၏ ကူညီမႈျဖင့္ သင္တန္းဂ်ာနယ္ထုတ္ေ၀ရမည္။

သင္တန္းစည္းကမ္းခ်က္
၁။ ေန႔စဥ္ သင္တန္းမစမွီ ၃၀ မိနစ္ေစာ၍ သင္တန္းခမ္းမသို႔ေရာက္ရိွရမည္။ ( ၈း၃၀ မိနစ္ )
၂။ သတ္မွတ္ထားသည့္ ၀တ္စံုအား ၀တ္ဆင္ရမည္။
၃။ သင္တန္းတြင္းခ်မွတ္ထားသည့္ သင္တန္းသူ/သင္တန္းသားဆိုင္ရာက်င့္၀တ္မ်ား၊ ၀တၱရားမ်ားအား လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၄။ သင္တန္းခ်ိန္အတြင္း အစားအေသာက္ေသာက္စားျခင္း၊ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ ကြမ္းယာစားျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရ။
၅။ သင္တန္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာ္မတီ၏လိုအပ္ခ်က္အရေဆာင္ရြက္ေပးမႈမွလြဲ၍ သင္တန္းသားမ်ားအခ်င္းခ်င္း အေတြ႔အၾကံဳဖလွယ္ျခင္း၊ ေနရပ္လိပ္စာ ေတာင္းခံျခင္း၊ ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာေတာင္းခံျခင္းမျပဳလုပ္ရ။
၆။ သင္တန္းခ်ိန္အတြင္း တယ္လီဖံုးမ်ား ပိတ္ထားရမည္။
၇။ အေရးၾကီးကိစၥတစံုတရာမရိွပဲ အျခားသင္တန္းသူ/သင္တန္းသားမ်ား၊ ဆရာ/မမ်ား နားေနရာ အခန္းသို႔ သြားေရာက္လည္ပါတ္ျခင္း စပ္စုျခင္းမျပဳရ။

သင္တန္းသား က်င့္၀တ္
ဤသင္တန္းကို အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္းစံနစ္နဲ႔ သြားမည္ျဖစ္သည္။ အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္း ထားရိွျခင္းသည္ မိမိကိုယ္စားျပဳလာသည့္ သမဂၢ၏ဂုဏ္သိကၡာျမွင့္တင္ျခင္းျဖစ္သလို္ အနာဂါတ္အတြက္မွတ္တမ္းေကာင္း ျဖစ္သည္။ ဒီသင္တန္းသည္ အဆင့္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္မႈ သင္တန္းျဖစ္ျပီး သင္တန္း၏ ေခါင္းစည္းမွာ ထြန္းလင္းေတာက္ပသည့္ အနာဂါတ္ အားတည္ေဆာက္ရာတြင္ ပါ၀င္ျခင္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ သင္တန္းသူ သင္တန္းသားမ်ား အားလံုးသည္ ေအာက္ပါသင္တန္းသား က်င့္၀တ္မ်ားအား အျပည့္အ၀ လိုက္နာ က်င့္သံုးဘို႔ အေလးအနက္တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

– တဦးခ်င္းဆိုင္ရာက်င့္၀တ္မ်ားမွာ –
(၁) သင္တန္းကာလ အစမွ အဆံုးတိုင္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ သင္ခဏ္းစာ အေပၚတြင္သာ ရိွရမည္။ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာေမးျမန္းေျပာဆို စပ္စုျခင္းမ်ား လံုး၀မရိွရ။
(၂) သင္တန္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာ္မတီ၏ စီစဥ္ေပးမႈမွအပ သင္ခဏ္းစာႏွင့္ မပါတ္သက္ေသာ ျပင္ပကိစၥမ်ား အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအား တဦးခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း အုပ္စုဖြဲ႔၍ေသာ္လည္းေကာင္း မေဆြးေႏြးရ။
(၃) မိမိေျပာဆိုေသာ စကားအား အျပည့္အ၀တာ၀န္ယူရမည္။
(၄) အျခားတဦးဦး၊ အဖြဲ႔အစည္းအခုခု၏အေၾကာင္းအား ေကာင္းျခင္း ၊ ဆိုးျခင္း လံုး၀ေျပာဆိုမႈမရိွရ။
(၅) စကားအျပန္အလွန္ေျပာဆိုရာတြင္ တဖက္သား၏ ဂုဏ္သိကၡာအား ေလးစားသည့္အေနျဖင့္ လိုရင္း တိုရွင္းသာေျပာဆိုရမည္။
(၆) သင္တန္းကာလ ျပင္ပမွ ကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးျခင္းမျပဳရ။
(၇) သင္တန္းခ်ိန္အတြင္း သင္ခဏ္းစာ အေပၚျပန္လွန္ေဆြးေႏြးရာတြင္ ေခါင္းစဥ္ေျပာင္းသြားျခင္း၊ မိမိတဦးတည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ဳိး မျပဳရ။
(၈) သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္သည့္ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈျပဳရမည္။
(၉) မိမိေနထိုင္သည့္ ေနရာ၊ အိပ္ခန္း၊ သင္တန္းခမ္းမ တို႔တြင္ သန္႔ရွင္းမႈအျပည့္ရိွရမည္။
(၁၀) တန္ဘိုးၾကီးပစၥည္းမ်ား၊ ေငြေၾကးမ်ား ပါရိွပါက သင္တန္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာ္မတီ သို႔ အပ္ႏွံထားရမည္။ အခန္းတြင္း၌ လံုး၀မထားခဲ႔ရ။

– အစုအဖြဲ႔ဆိုင္ရာက်င့္၀တ္မ်ားမွာ –
(၁) မိမိပါ၀င္သည့္ ေကာ္မတီတာ၀န္မ်ားကို အျပည့္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
(၂) မိမိေကာ္မတီ ေအာင္ျမင္ေရးႏွင့္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား အားလံုး အျပည့္အ၀ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး အတြက္ မိမိတြင္ တာ၀န္ရိွဆံုးျဖစ္သည္။
(၃) တဦးခ်င္းအေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲရာတြင္ နည္းစံနစ္ပိုင္း အကူအညီလိုအပ္ပါက သင္တန္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေကာ္မတီအားတိုင္ပင္ေရးဆြဲႏိုင္သည္။ သင္တန္းသား အခ်င္းခ်င္း (သို႔) ေကာ္မတီ၀င္အခ်င္းခ်င္း တိုင္ပင္စရာမလိုအပ္ပါ။
(၄) သင္တန္းရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ က်င့္၀တ္ႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္ မ်ားရိွပါက သင္တန္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာ္မတီသို႔ အၾကံျပဳတင္ျပႏိုင္သည္။

သင္တန္းသားမ်ား အခြင့္အေရး
(၁) စား၀တ္ေနမႈ အဆင္ေျပေစေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ အေျခခံ အသံုးအေဆာင္မ်ား၊ အစား အေသာက္မ်ားအား သင္တန္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာ္မတီသို႔ ေတာင္းခံႏိုင္သည္။
(၂) သင္တန္းသံုးပစၥည္းမ်ား ၊ အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား ေတာင္းခံႏိုင္သည္။
(၃) က်န္းမာေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ ေဆး၀ါးမ်ား ေတာင္းခံႏိုင္သည္။
(၄) သင္ၾကားေရး၊ ေလ့က်င့္ေရးဆိုင္ရာ အပိုင္းတြင္ အခက္အခဲတစံုတရာရိွပါက သင္တန္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေကာ္မတီႏွင့္ လာေရာက္ေဆြးေႏြးႏိုင္သည္။

ေဒသအလိုက္အစီရင္ခံစာေရးဆြဲျခင္း
သင္တန္းတက္ေရာက္မည့္ သင္တန္းသား ၃၃ ဦးလံုးသည္ သက္ဆိုင္ရာေဒသအလိုက္ အစီရင္ခံစာ ေရးဆြဲတင္ျပရမည္။ အစီရင္ခံစာသည္ လိုရင္းတိုရွင္းျဖစ္ျပီး အခ်က္အလက္ကို အဓိကကိုးကား တင္ျပ ရမည္။
ပါ၀င္ရမည့္အခ်က္မ်ားမွာ-
(၁) ႏိုင္ငံေရး
– မိမိေဒသတြင္း ျပည္သူမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတရားအေပၚသိျမင္ႏွံ႔စပ္မႈ၊
– ေဒသအတြင္း ျပည္သူမ်ား ဒီမိုကေရစီစံနစ္၏ တန္ဘိုးမ်ားသိရိွနားလည္မႈ အေျခအေန၊
(၂) စီးပြားေရးအေျခအေန
– ေဒသခံျပည္သူ အဓိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
– တဦးခ်င္းတႏွစ္တာအနိမ့္ဆံုး ၀င္ေငြ
– တဦးခ်င္းအနည္းဆံုး တေန႔တာ ကုန္က်စရိတ္
– စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ား ရိွပါက –
(က) လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား (ကုန္စည္ထုတ္လုပ္မႈ )
(ခ) တံဆိပ္
(ဂ) တင္ပို႔သည့္ႏိုင္ငံ – တန္ဘိုး ခန္႔မွန္းေျခ
(ဃ) အနိမ့္ဆံုးလုပ္အားခ
(င) အလုပ္ခ်ိန္ – အခ်ိန္ပို
(စ) လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္နစ္နာဆံုးရႈံးမႈမ်ား
– အလုပ္လက္မဲ့အေရအတြက္
– က်ဘမ္းအလုပ္သမားမ်ား အမ်ားစု အလုပ္အကိုင္
(၃) လူမႈေရး
– ေဒသတြင္းတည္ရိွေနထိုင္သည့္ လူဦးေရ ပ်မး္မ်အေရအတြက္
– စာသင္ေက်ာင္း အေရအတြက္ ( မူ/လယ္/ထက္)
– စာတတ္ေျမာက္မႈအေျခအေန
– က်န္းမာေရးအဆင့္အတန္း
– ေဆးေပးခန္း/ေဆးရံုအေရအတြက္
– အသင္းအဖြဲ႔မ်ားတည္ရိွမႈအေျခအေန
– ဆက္သြယ္ေရးအေျခအေန
– သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအေျခအေန
(၄) အလုပ္သမားသမဂၢ
– အလုပ္သမားသမဂၢ ဖြဲ႔စည္းမႈ ( ႏွစ္ / ကာလ / အမ်ဳိးအစား )
– အဖြဲ႔၀င္ဦးေရ ( က်ား – မ )
– အဖြဲ႔၀င္ေၾကးေပးေဆာင္မႈ
– အေကာင္အထည္ေဖၚလႈပ္ရွားမႈမ်ား
– ေလ့က်င့္မႈ ( သင္တန္းမ်ား – ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား – အစည္းအေ၀းမ်ား )
(၅) မိမိကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္း၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား
– စတင္ပါ၀င္သည့္ အခ်ိန္ –
– ထမ္းေဆာင္သည့္တာ၀န္
– လက္ရိွလႈပ္ရွားမႈအေျခအေန
– အစိုးရ၏ တုန္႔ျပန္မႈအေျခအေန
– ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈအေျခအေန
တို႔အား အပိုင္းလိုက္လိုရင္းတိုရွင္းေရးဆြဲတင္ျပရမွာျဖစ္သည္။ အေရးအၾကီးဆံုးမွာအခ်က္အလက္မ်ား အနီးစပ္ဆံုးမွန္ကန္ဘို႔လိုအပ္သည္။
– အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္း
အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္းတြင္ ၂ ပိုင္းခြဲထားသည္။ တဦးျခင္းအမွတ္ေပးစံနစ္ ႏွင့္ အစုအဖြဲ႔အလိုက္ အမွတ္ေပးစံနစ္ တို႔ျဖစ္သည္။

တဦးျခင္းအမွတ္ေပးစံနစ္
– ေနထိုင္ရာ ေနရာ၏ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္မႈ
– ၀တ္စားဆင္ယင္မႈ ( သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္မႈ ၊ အခ်ဳိးက်မႈ၊ )
– သင္တန္းခ်ိန္အတြင္း စိတ္ပါ၀င္စားစြာ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္မႈ၊
– စာသင္ခန္းတြင္း/ျပင္ ဦးေဆာင္မႈ
– က်ရာတာ၀န္အား ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္မႈ
အစုအဖြဲ႔အလိုက္ အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္း
– စည္းကမ္းေသ၀ပ္မႈ
– ေကာ္မတီလုပ္ငန္းမ်ား သာလြန္ေကာင္းမြန္မႈ
– ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးႏိုင္မႈ
– သင္ခဏ္းစာမ်ား ေၾကညက္မႈ
– အမ်ားအားကိုးေလးစားမႈ
တို႔ျဖစ္သည္။

အဆင့္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္မႈ သင္တန္းတက္ေရာက္မည့္သင္တန္းသား/သူမ်ား၏ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္
၁။ သမဂၢသက္တမ္း(၃)ႏွစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္။
၂။ အေျခခံသမဂၢသင္တန္းတက္ေရာက္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္။
၃။အသက္ ၂၅ ႏွစ္ မွ ၄၅ ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္။
၄။ တက္ေရာက္မည့္သင္တန္းသား/သူမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္း/ျပည္နယ္ ေထာက္ခံခ်က္ပါရွိရမည္။
၅။ သက္ဆိုင္ရာမိခင္အဖြဲ႔အစည္းမွ ေစလႊတ္မႈျဖင့္ လာေရာက္ရမည္။
၆။ သင္တန္းကို အစ အဆံုးၿပီးဆံုးေအာင္ တက္ေရာက္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
၇။ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။
၈။ သင္တန္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာရမည္။
၉။ သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရပါက သင္တန္းမတိုင္မွီသတ္မွတ္ရက္အတြင္း ေဒသဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ထားသည့္အတိုင္း အစီရင္ခံစာေရးဆြဲတင္သြင္းရမည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ သင္တန္းသူ/သားအဆိုျပဳလႊာအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား ေပးပို႔ရမည္။